ลูกค้าของเรา (OUR CLIENTS)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

งานจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์งานเวชระเบียน

จัดเก็บเวชผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช โดยการสแกน เป็น PDF

และนำเข้าสู่ระบบ Buddy Scan ของทางโรงพยาบาลศิริราชที่ใช้อยู่

โดยจัดเตรียมเอกสาร ก่อนทำการสแกน และจัดเก็บเอกสาร หลังทำงาน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักเครื่องหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์

สแกนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 

– งานสแกนจัดเก็บคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ถูกยกเลิก

พร้อมโปรแกรมค้นหา ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวก

ในการค้นหาและการจัดเก็บ
– Scan Trade register Form & document
– output Multi Tiff image file

Quantity & Time
– Project 1 (2004) : 80,000 files 3,000,000 pages 7 months
– Project 2 (2006) : 12,000 files 360,000 pages 4 months
– Project 3 (2007) : 20,000 files 400,000 pages 4 months

กรมทรัพยากรธรณี

สแกนรายงานวิชาการ

 

– Scan research/report paper of project
– Output in PDF image file with bookmark & Security
– Store in CD-ROM with search/bookmark
– Public on internet at http://mric.dmr.go.th/bgs_ebook2

Quantity & Time
– Project 1 : 2551 จ้างเหมาสแกนรายงานวิชาการ ทธ. 943 เล่ม
– Project 2 : 2552 จ้างเหมาสแกนรายงานวิชาการ ทธ. 30,000 หน้า
– Project 3 : 2553 จ้างเหมาสแกนหนังสือวิชาการต่างประเทศ 1,723 เล่ม
– Project 4 : 2553 จ้างเหมาสแกนรายงานวิชาการ ทธ. 30,000 หน้า

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

งานจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ตั้งแต่ปี 2516 – 2544

 

จัดเก็บเวชระเบียน พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมสำหรับการค้นหา โดยได้ทำการคัดแยก/ สแกน /บันทึกข้อมูลผู้ป่วย และลงรหัสโรค (ICD)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำหริงาน

สแกนหนังสือ / เอกสาร โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำหริ

เข้าสู่ระบบห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์

 

สแกนหนังสือ/เอกสาร โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำหริ เข้าสู่ระบบห้องสมุด

ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจาก

พระราชดำหริ ในรูปแบบ PDF พร้อมจัดหน้าสารบัญ (Bookmark) และจัดเก็บไฟล์ลง CD พร้อมพรินท์ปก CD เหมือนปกหนังสือ

ราชนาวิกสภาแห่งราชนาวีไทย

งานสแกนนาวิกศาสตร์ ของราชนาวิกสภาแห่งราชนาวีไทย

 

สแกนหนังสือ/เอกสาร โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำหริ เข้าสู่ระบบห้องสมุดของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำหริ ในรูปแบบ PDF พร้อมจัดหน้าสารบัญ (Bookmark) และจัดเก็บไฟล์ลง CD พร้อมพรินท์ปก CD เหมือนปกหนังสือ

กรมทรัพยากรธรณี

สแกนรายงานวิชาการ

 

– Scan research/report paper of project
– Output in PDF image file with bookmark & Security
– Store in CD-ROM with search/bookmark
– Public on internet at http://mric.dmr.go.th/bgs_ebook2

Quantity & Time
– Project 1 : 2551 จ้างเหมาสแกนรายงานวิชาการ ทธ. 943 เล่ม
– Project 2 : 2552 จ้างเหมาสแกนรายงานวิชาการ ทธ. 30,000 หน้า
– Project 3 : 2553 จ้างเหมาสแกนหนังสือวิชาการต่างประเทศ 1,723 เล่ม
– Project 4 : 2553 จ้างเหมาสแกนรายงานวิชาการ ทธ. 30,000 หน้า

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

งานจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

 

โดยได้ทำการคัดแยก/ สแกน(รูปแบบไฟล์ .tif) / ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนนำเข้าสู่ระบบ

ของทางระเบียนของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ธนาคารไทยพาณิชย์

งานจัดเก็บเอกสารกลุ่มงานกรรมการและผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์

สำนักงานใหญ่ในรูปแบบไฟล์ pdf พร้อมทำการ Run OCR ติด link

เพื่อนำไปใช้กับ Google desktop

 

สคัดแยกและสแกนหนังสือ/เอกสารในรูปแบบไฟล์ pdf /จัดทำOCR

ติด link open file ในไฟล์ word ไปยังPDFเพื่อนำเข้าไปใช้

กับ Google desktop ของธนาคาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

งานจัดเก็บเอกสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

 

คัดแยกเอกสาร / สแกนให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf / พร้อมจัดทำโปรแกรมค้นหา

ไฟล์สแกนให้กับทางกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานจัดเก็บเอกสารสู่ระบบอิเล็คทรอนิกส์

 

คัดแยกเอกสาร / สแกนให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf /พร้อมจัดทำโปรแกรมค้นหา

ไฟล์สแกนให้กับทางสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานจัดเก็บเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF

งานจัดเก็บเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF

กรมอู่ทหารเรือ

งานจัดเก็บเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF

 

งานจัดทำสแกนหนังสือรูปแบบเล่มให้ออกมาเป็นไฟล์ PDF ของแต่ละเล่ม

บริษัท อัปสรา กรุ๊ป จำกัด

งานจัดเก็บเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF

บริษัท โมเดอร์น พร็อพพอตี้ คอลซัลแตนท์

งานจัดเก็บเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF

ZIEMANN GROUP

งานจัดเก็บเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF

บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

งานจัดเก็บเอกสารสู่รูปแบบไฟล์ PDF

ริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

งานจัดเก็บเอกสารสู่ระบบอิเล็คทรอนิกส์

 

สแกนแบบและเอกสาร ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง และความปลอดภัย

เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ทำ Bookmark และจัดทำ Index file

เพื่อเพิ่ม Link ไฟล์ภาพ PDF ใน Excel ปริมาณงานที่จัดทำ 2,000 แฟ้ม

1,000,000 หน้า ระยะเวลาการทำงาน 3 เดือน

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

งานจัดเก็บเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF

 

งานจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานเวชระเบียน

จำนวน 6,000,000 หน้า ระยะเวลา 10 เดือน สแกนงาน Active คู่ขนานกับงาน

Black log ในรูปแบบ File PDF เพื่อนำเข้าสู่ระบบ SSBOPD ที่ทางโรงพยาบาลใช้งานอยู่

หอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย

งานจัดเก็บเอกสารสู่ระบบอิเล็คทรอนิกส์

 

งานจัดเก็บเอกสาร หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย สแกนสี ในรูปแบบ

TIFF JPEG PDF/A Water Mark และระบุข้อมูลลิขสิทธิ์ (Meta Data)

ลงใน File Scan

Quantity & Time
– Project 1 (พ.ศ. 2560) : สแกนเอกสารในรูปแบบดิจิทัล จำนวน 168,179 หน้า
– Project 2 (พ.ศ. 2561) : สแกนเอกสารในรูปแบบดิจิทัล จำนวน 237,233 หน้า
– Project 3 (พ.ศ. 2562) : สแกนเอกสารในรูปแบบดิจิทัล จำนวน 110,335 หน้า

ไทยรัฐ

งานจัดเก็บเอกสารรูปแบบไฟล์ JPEG

 

– สแกน Clipping ข่าวเก่า เป็นเอกสารขนาด A4 และ F14 ในรูปแบบไฟล์ JPEG เป็น Grayscale  มีความละเอียด 200 DPI ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่สแกน และทำดัชนี ( Index ) หรือ Metadata จัดเก็บลงในระบบ Fotoware
– สแกนประวัติบุคคล เป็นเอกสารขนาด A4 ในรูปแบบไฟล์ JPEG เป็นภาพสี มีความละเอียดการพิมพ์เป็นจุดต่อนิ้ว  300 DPI ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่สแกน และทำดัชนี ( Index ) หรือ Metadata จัดเก็บลงในระบบ Fotoware