บริการงาน DATABASE SERVICE

Outsource database

บริหาร จัดเก็บข้อมูล และบันทึกการเปลี่ยนแปลง ของลูกค้า สำหรับการใช้งานเมื่อต้องการ

Data Entry

บันทึกข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ให้เป็นฐานข้อมูล เพื่อนำเข้าฐานข้อมูลองค์กร

Fulfilment Service

บริการ จัดส่งเอกสาร ของสมนาคุณ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเพื่อเป็นการสื่อสารกับลูกค้า

Direct Mail Service

บริการผลิตและจัดส่ง จดหมาย ตามความต้องการต่างๆ แต่ละกิจกรรมลูกค้า

Campaign Managment

เป็นการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และคำนวนผลประโยนช์ ของโปรแกรมส่งเสริมการขาย ต่างๆ จนถึงการจ่ายผลประโยชน์

Data verify & Cleansing

ในกรณีที่ องค์กร มีข้อมูลจำนวนมาก ที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้องก่อนนำไปใช้ในการสื่อสาร

สนใจติดต่อโทร 02-157-9788